เรียบเรียงโดย ... ทีมงานเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

ความสำคัญของการบินพลเรือน แบ่งความสำคัญได้ 3 ประการ

1. ความสำคัญด้านการเมือง
— 1.1 การขนส่งทางอากาศมีความสำคัญสำหรับประเทศที่มีสภาพภูมิศาสตร์กว้างใหญ่
— 1.2 การขนส่งทางอากาศมีส่วนช่วยในการป้องกันประเทศในยามสงครามรัฐสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพการขนส่งทางอากาศ           จากกิจการพลเรือน มาใช้ในกิจการทหารเพื่อป้องกันประเทศได้
— 1.3 เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศ

2. ความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
— 2.1 ทำรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล
— 2.2 มีการร่วมทุนในการดำเนินกิจการทางอากาศ
— 2.3 มีความสำคัญต่อธุรกิจ

3. ทางด้านสังคม
— ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมากขึ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง


กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10