เรียบเรียงโดย ... ทีมงานเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

เครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยาการบิน

1. เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านพยากรณ์อากาศการบิน มีดังนี้

- ระบบการรับข้อมูลข่าวสารอากาศการบิน (World Area Forecast System: WAFS) จากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (World Area     Forecast Centres: WAFCs) ประกอบด้วย
         - SADIS (Satellite Distribution System)
         - ISCS (International Satellite Communication System)

- ระบบชุดอุปกรณ์การประยุกต์ข้อมูล (Integration of Weather Products) เป็นระบบที่ใช้ผลิตแผนที่ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น แผนที่ลักษณะอากาศที่สำคัญ (Significant Weather Charts) แผนที่ลมชั้นบนและอุณหภูมิที่ระดับต่างๆ (Wind / Temp Charts) เป็นต้น และส่งไปยังผู้ใช้บริการทาง Internet และ Fax on Demand โดยอัตโนมัติ

- ระบบคลังข้อมูลอากาศการบิน (OPMET Data Bank) เป็นระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินทั้งหมดเพื่อนำข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ พยากรณ์ และศึกษาวิจัย รวมทั้งส่งข่าวอากาศการบินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการร้ัองขอ


2. เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านตรวจอากาศ มีดังนี้

- เรดาร์ตรวจอากาศ (Doppler Weather Radar) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจกลุ่มฝน เพื่อหาทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน รวมทั้งสามารถตรวจและบอกตำแหน่งศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อนจนถึงพายุไต้ฝุ่น เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่เข้ามาในรัศมี ของเรดาร์ตรวจอากาศ เพื่อความปลอดภัยของเครื่องบินขณะนำเครื่องขึ้นหรือลงบริเวณสนามบิน เป็นต้น

- เครื่องมือระบบตรวจอากาศอัตโนมัติและระบบตรวจวัดวินเชียร์ (Automatic Weather Observation System : AWOS และ Low Level Wind Shear Alert System : LLWAS) เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ อุุณหภูมิบนทางวิ่ง ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม ตรวจวัดทัศนวิสัยบนทางวิ่ง ความสูงฐานเมฆ และการตรวจวัดวินเชียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลง บริเวณสนามบิน

- ระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System : LDS) เป็นระบบการตรวจวัดหาพิกัดตำแหน่งพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลักษณะอากาศร้าย และเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการบินในรัศมีประมาณ 200 กิโลเมตรโดยรอบบริเวณ ท่าอากาศยาน

- ระบบรับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นระบบรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจาก MTSAT และ NOAA เพีือนำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศ


3. ระบบสื่อสารอากาศการบิน (Aeronautical Fixed Telecommunication Network : AFTN) เป็นระบบรับส่งข้อมูล ข่าวอากาศการบินระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการบินทั่วโลก


กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0011 ต่อ 210 หรือ 211 Fax.02-134-0009-10