เรียบเรียงโดย ... ทีมงานเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

เอกสารประกอบการบิน(FLIGHT DOCUMENT) คืออะไร มีความสำคัญต่อการบินอย่างไร

     เอกสารประกอบการบิน เป็นการบริการข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาให้กับกิจการบินที่สำคัญชนิดหนึ่งในรูปของเอกสาร
ก่อนที่จะทำการบินทุกครั้ง เครื่องบินทุกเที่ยวบินที่จะทำการบินออกจากสนามบิน จะต้องรับเอกสารประกอบการบิน
(Flight Documentation หรือ Flight Folder) จากกองอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ตามข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อนักบินหรือผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องบินนำไปใช้ในการวางแผนการบิน (Flight Plan)
ล่วงหน้าก่อนเสมอว่าจะนำเครืองบินขึ้นอย่างไร (Take off Phase) เมื่อเครื่องบินไต่ระดับจนได้ระดับบินแล้ว
จะทำการบินอย่างไร (En-Route Phase)และจะนำเครื่องบินลงอย่างไร (Landing Phase) จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ต่อการทำการบินเที่ยวนั้น ซึ่งข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง

เอกสารประกอบการบินแต่ละฉบับ ประกอบด้วย
     แผนที่ลักษณะอากาศที่สำคัญ (Significant Weather Charts) คือ แผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลของลักษณะอากาศสำคัญต่างๆ
ตลอดเส้นทางบินแผนที่ลมชั้นบน และอุณหภูมิ (Wind / Temp Charts) คือ แผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลของลมชั้น
บนและอุณหภูมิที่ระดับต่างๆคำพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Terminal Aerodrome Forecast หรือ TAF) ที่สนามบินต้นทาง
และสนามบินปลายทาง รวมทั้งสนามบินสำรองข้อมูลบริการพิเศษเมื่อร้องขอได้แก่ ภาพถ่ายเมฆจากดาวเทียมและ
คำเตือนสภาวะอากาศร้ายในบริเวณต่างๆ


กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10