เรียบเรียงโดย ... ทีมงานเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

อากาศมีความสำคัญต่อการบินอย่างไร

     อากาศกับการบิน มีความสำคัญอย่างใกล้ชิดเพราะการบินเป็นการนำเอาอากาศยานเข้าสัมผัสกับอากาศโดยตรง
ดังนั้นอากาศจึงมีความสัมพันธ์ และความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบิน สภาวะอากาศต่างๆของอากาศที่ดี เลว วิปริตแปรปรวน และปรากฎการณ์ทางธรรมชาติต่างๆที่ทำให้เกิดสภาวะอากาศร้ายจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการ ปฎิบัติการบินทั้งสิ้น

     สภาพของอากาศ โดยธรรมชาติของบรรยากาศรอบโลกเราจะแตกต่างกันไปตามเวลาและสถานที่ ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และสภาวะอากาศร้ายต่างๆทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น สามารถคาดหมายพยากรณ์ล่วงหน้าได้ โดยหลักวิชาทางอุตุนิยมวิทยา ทำให้มีประโยชน์มากต่อกิจการบิน โดยก่อนทำการบินทุกครั้ง นักบินผู้ควบคุมการบิน และตัวแทนฝ่ายปฎิบัติการบินจะต้องศึกษา สภาวะของอากาศ ตามเส้นทางบินสนามบินต้นทาง สนามบินปลายทาง และสนามบินสำรองใกล้เคียงอย่างละเอียด จากเอกสารประกอบการบินและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาประจำสนามบินและวางแผนการบินล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอากาศร้าย ที่เป็นอันตรายต่อการบินตลอดเส้นทางบิน หรือขณะเครื่องบินขึ้น-ลงสนามบิน

      ถ้าข้อมูลพยากรณ์อากาศที่ได้รับจะต้องบิน ทวนลมหรือมีสภาวะอากาศร้าย เช่น กระแสลมกรด พายุฝนฟ้าคะนองในสนามบิน หรือบริเวณสนามบินปลายทางซึ่งจะต้อง เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองไปมากๆต้องลดจำนวนผู้โดยสารและสินค้าที่บรรทุก ให้น้อยลงในทางตรงข้ามถ้าข้อมูล พยากรณ์อากาศ ที่ได้รับเป็นการบิน ตามลมและอากาศโปร่งแจ่มใสตามเส้นทางและ สนามบินปลายทางก็สามารถนำเอา น้ำ มันชื้อเพลิง ไปพอเหมาะบรรทุกสินค้า และผู้โดยสารได้มากขึ้น ซึ่งข้อมูลจาก การพยากรณ์อากาศทำให้สามารถวางแผน การบินเพื่อให้เกิดความสะดวก ประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบิน


กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10