Topic :   workshop "อุตุนิยมวิทยาการบินไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 "
วันที่จัดกิจกรรม :    6-9 ธันวาคม 2559
Detail:    เมื่อวันที่ 6-7 ที่ผ่านมา สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน(กบ,) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "อุตุนิยมวิทยาการบินไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015 " ขึ้นที่โรงแรม รอยัลฮีล รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเตรียมความพร้อมขอรับรองระบบริหารงานคุณภาพ ISO 9

จำนวน :   15  ภาพ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

-