สงวนลิขสิทธิ์

      ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ ชื่อ วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ทั้งหมด
เป็นสมบัติของกองอุตุนิยมวิทยาการบิน โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตาม พรบ.ลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2537 การนำข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือทั้งหมด ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนในลักษณะที่มิได้เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า ผู้จัดทำจะต้องอธิบายถึงแหล่งที่มา ของข้อมูล (กองอุตุนิยมวิทยาการบิน) กำกับข้อมูลหรือเนื้อหาไว้ด้วยทุกครั้ง

      ทั้งนี้กองอุตุนิยมวิทยาการบินห้ามบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน
จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกองอุตุนิยมวิทยาการบิน การคัดลอกข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ตราสัญลักษณ์ และสารสนเทศต่างๆ
ที่อยู่บนเว็บไซต์ ของกองอุตุนิยมวิทยาการบินนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กองอุตุนิยมวิทยาการบินจะดำเนินการตามกฎหมาย
กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
 

ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

      กองอุตุนิยมวิทยาการบินไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความครบถ้วน ความบกพร่อง ความล่าช้าของข้อมูล
ที่เผยแพร่ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ทั้งทางตรง และทางอ้อม เนื่องจากอาจจะมีความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์

      กองอุตุนิยมวิทยาการบินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อมูล บริการ หรือคำอธิบายในเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0011 ต่อ 210 หรือ 211 Fax.02-134-0009-10