Topic :   เทคนิคการพยากรณ์ทิศทางลมผิวพื้นบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (2561)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

KM-กบ-07-01-61.pdf
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10