แบบสำรวจความพึงพอใจ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
ประจำปี 2564
 
กองอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณที่ท่านได้ตอบแบบสำรวจฯ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10