แบบสำรวจความพึงพอใจ และ แบบสำรวจความเห็น กองอุตุนิยมวิทยาการบิน
ประจำปี 2563
 
กรุณากรอกแบบสำรวจฯ ทั้ง 2 ฉบับ
  1.แบบสำรวจความพึงพอใจ 2563
  2.แบบสำรวจความเห็น 2563
 

กองอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณที่ท่านได้ตอบแบบสำรวจฯ
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10