เรียบเรียงโดย ... ทีมงานเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

องค์การที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา

     องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO - WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนิวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยที่อุตุนิยมวิทยาเป็นงานระหว่างประเทศ เนื่องจากกระแสอากาศ เคลื่อนที่ได้ระยะทา้งเป็นพันๆกิโลเมตร ดังนั้นการตรวจเฝ้าติดตามลมฟ้าอากาศต้องกระทำเป็นบริเวณกว้างในเวลาเดียวกัน

     กล่าวคือต้องทำการตรวจพร้อมกันทุกแห่งทั่วโลกเพื่อที่ีี่จะวิเคราะห์อากาศได้อย่างถูกต้องการรวบรวมและกระจายผล
การตรวจอากาศจำนวนมากมายเช่นนี้จะต้องมีการรับผิดชอบและจัดการร่วมกัน มีการทำข้อตกลงเกี่ยวกับเวลาทำการตรวจวัด
หน่วยที่ใช้รหัสอุตุนิยมวิทยาวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการรับและกระจายข่าวอากาศ ตลอดจนค้นคว้าเทคนิคแผนใหม่ๆร่วมกัน
ด้วยสาเหตุนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการจัดตั้งองค์การอุตุระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL METEOROLOGICAL ORGANIZATION) เพื่อประสานงานอุตุนิยมวิทยาแต่ละประเทศ ต่อมา พ.ศ.2490 ได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยบริการ อุตุนิยมวิทยาประเทศต่างๆ ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศต่างๆเหล่านี้ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกขึ้นและได้มีอนุสัญญา ว่าด้วยอุตุนิยมวิทยาโลกเป็นหลักดำเนินการ อนุสัญญานี้ใช้บังคับตั้งแต่ 23 มีนาคม พ.ศ.2491 ประเทศไทยได้ร่วมเป็นภาคี ในอนุสัญญา 23 มีนาคม 2493


วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง WMO

1. เพื่อความสะดวกในการจัดตั้งข่ายสถานีตรวจอากาศ
2. เพื่อส่งเสริม จัดตั้งและบำรุงรักษาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อส่งเสริมการวางมาตรฐานการตรวจอุึตุนิยมวิทยาและเพื่อเป็นหลักประกันให้มีการจัดพิมพ์ผลการตรวจและจัดทำสถิติ
    อุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอ
4. เพื่อขยายวงการใช้อุตุนิยมวิทยาในกิจการเกี่ยวกับการบิน การเดินเรือ การกสิกรรมและกิจการอื่นๆให้กว้างขวาง
5. เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าและการอุตุนิยมวิทยาการบิน อากาศการบินระหว่างประเทศ INTERNATIONAL CIVIL AVIATION     ORGANIZATION (ICAO) การปฎิบัติงานต่างๆเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาและการเดินอากาศจะเป็นไปอย่างมีระเบียบและ
    เหมือนกันทั่วโลก ทั้งนี้เพราะมีการจัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อวางระเบียบข้อบังคับสำหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ     ระหว่างชาติเป็นหน่วยชำนาญพิเศษ ของสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุง MONTREAL ประเทศแคนนาดา


วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์การ (ICAO)


1. เพื่อประกันการขยายตัวของการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นระเบียบ
2. เพื่อส่งเสริมศิลปะการออกแบบอากาศยานและการดำเนินการบินให้ไปสู่จุดมุ่งหมายในทางสันติ
3. เพื่อส่งเสริมวิวัฒนาการของการบินท่าอากาศยานและเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศสำหรับการบินพลเรือน     ระหว่างประเทศ
4. เพื่อสนองความต้องการของชาวโลกในการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและถูกหลักเศรษฐกิจ
5. ป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจอันเกิดขึ้นจากการแข่งขันระหว่างบริษัทการบิน
6. เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการบินสำหรับการเดินอากาศระหว่างประเทศในด้านอุตุนิยมวิทยาความมุ่งหมายขององค์การนี้     เพื่อยังความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสะดวกสะบายของผู้โดยสารในระหว่างเดินทางอยู่ในอากาศ     บริการอุตุนิยมวิทยาแต่ละประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลักษณะอากาศตามเส้นทางบิน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทการบิน     จะต้องมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการบินอย่างใกล้ชิด


กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10