เรียบเรียงโดย ... ทีมงานเว็บไซต์กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

การบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน


     บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นการบริการให้แก่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการควบคุมการจราจร ทางอากาศ ให้เครื่องบินสามารถร่อนขึ้นและลงจอดได้อย่างปลอดภัย ตามระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานสากลของ ICAO ต้องมีข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินต่างๆ เช่น ข่าวการตรวจอากาศการบินแบบประจำและแบบพิเศษ (METAR & SPECI) ข่าวพยากรณ์อากาศสนามบิน (TAF) ข่าวพยากรณ์แนวโน้ม (TREND Forecast) ข่าวพยากรณ์เพื่อการบินขึ้น (Take – Off Condition) และข่าวคำเตือนลักษณะ อากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบิน (SIGMET Information & Aerodrome Warning)

     รวมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจของนักบิน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน ที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งการให้บริการข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาการบินนั้น กองอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ได้ติดตั้งระบบตรวจอากาศ อัตโนมัติ และตรวจอากาศผิวพื่น (Automatic Weather Observation System : AWOS) ระบบ Low Level Wind Shear Alert System : LLWAS ระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System : LDS) ระบบเรดาร์ตรวจอากาศแบบดอปเปลอร์ (Doppler Weather Radar) ระบบรับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาดาวเทียม (MTSAT NOAA) และระบบการรับส่งข่าวอากาศการบินอัตโนมัติ (Aeronautical Fixed Telecommunication Network:AFTN and Telecom System) เพื่อทำหน้่าที่ตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา บริเวณสนามบิน พยากรณ์อากาศสนามบิน ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้าย ที่จะเป็นอันตรายต่อการบินขึ้นหรือลงจอด
ของเครื่องบิน และมีการตรวจลักษณะอากาศบริเวณสนามบินตลอดเวลา 24 ชั่วโมงการบริการข้อมูลเอกสารประกอบการบิน

     ก่อนที่จะทำการบินทุกครั้ง เครื่องบินทุกเที่ยวบินที่จะทำการบินออกจากสนามบิน จะต้องรับเอกสารประกอบการบิน (Flight Documentation หรือ Flight Folder) จากกองอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ตามข้อบังคับขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อนักบินหรือผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องบินนำไปใช้ในการวางแผนการบิน (Flight Plan) ล่วงหน้าก่อนเสมอว่าจะนำ เครืองบินขึ้นอย่างไร (Take off Phase) เมื่อเครื่องบินไต่ระดับจนได้ระดับบินแล้วจะทำการบินอย่างไร (En-Route Phase) และจะนำเครื่องบินลงอย่างไร (Landing Phase) จึงจะก่อให้เกิดประโยขน์อย่างสูงสุดต่อการทำการบินเที่ยวนั้น ซึ่งข้อมูลข่าวสาร อุตุนิยมวิทยาการบินเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง
เอกสารประกอบการบินแต่ละฉบับ ประกอบด้วย

1. แผนที่ลักษณะอากาศที่สำคัญ (Significant Weather Charts) คือ แผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลของลักษณะอากาศสำคัญต่างๆ
2. แผนที่ลมชั้นบน และอุณหภูมิ (Wind / Temp Charts) คือ แผนที่ที่ประกอบด้วยข้อมูลของลมชั้นบนและอุณหภูมิที่ระดับต่างๆ
3. คำพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน (Terminal Aerodrome Forecast หรือ TAF) ที่สนามบินต้นทางและสนามบินปลายทาง รวมทั้งสนามบินสำรอง

     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการข้อมูลเอกสารประกอบการบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณภาพ
เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ทัดเทียมกับท่าอากาศยานสากลของต่างประเทศ กองอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ห้องปฏิบัติการอุตุนิยมวิทยาหลัก : MMO ดังนี้

- ระบบการรับส่งข้อมูลข่าวสารอากาศการบิน(World Area Forecast System: WAFS) จากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก
(World Area Forecast Centres: WAFCs) ประกอบด้วย SADIS (Satellite Distribution System)จาก Met Office ประเทศอังกฤษ และ ISCS (International Satellite Communication System) จาก NOAA,Washington
- ระบบเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา (Meteorology Satellite Receiver)
- ระบบการรับส่งข้อมูลข่าวอากาศการบินอัตโนมัติ (AFTN and Telecom System)
- ระบบชุดอุปกรณ์การประยุกต์ข้อมูล (Integration of Weather Products)
- ระบบคลังข้อมูลข่าวอากาศการบิน (OPMET Data Bank) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

     อากาศการบินในลักษณะต่างๆ ทั้งในลักษณะตัวเลขและรูปภาพให้รวดเร็วและมากพอที่จะนำไปใช้งานในด้านการบริการข้อมูล อากาศการบินให้กับสายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ทันเหตุการณ์มีความแม่นยำ เพิ่มขึ้น มีความต่อเนื่องและครบวงจร เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และองค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) และเป็นไปตามความต้องการของการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งในปริมาณเที่ยวบิน และพื่นที่ของเขตการบิน

     นอกจากนี้ กองอุตุนิยมวิทยาขนส่ง ยังได้ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ห้องบรรยายสรุปลักษณะอากาศ (Meteorological Briefing Office) ซึ่งมีพี้นที่อยู่ Concourse A ชั้น 2 เพื่อเป็นจุดบริการรับเอกสารประกอบการบินของสายการบินต่างๆบรรยายสรุป ลักษณะอากาศที่สำคัญแก่นักบินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กองอุตุนิยมวิทยาการบิน ©2015 กรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร.02-134-0006-07 Fax.02-134-0009-10